A Magyar Analitikus Pszichológiai Egyesület (továbbiakban MAPE) véleménye a Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvény tervezetéről (tervezet)

A  MAPE ---mint a Pszichoterápiás Tanács , a Magyar Pszichiátriai Társaság, az European Association for Psychotherapy és az International Association for Analytical Psychology Developing Group tagja—különös felelősséget érez azért, hogy a magyar pszichológus szakma azon része, amely legálisan gyógyító tevékenységet végez, a lehető legjobb szabályozási környezetben fejthesse ki tevékenységét. Ezért a MAPE elnöksége a téma legjobb szakértői véleményének kikérése után kialakította álláspontját a Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvény tervezetével kapcsolatban. Várjuk mind a tagságunk, mind a Honlapot vagy a Facebook oldalunkat látogatók véleményét az egyesület hivatalos e-mail címére. info@cgjung.hu.

1.

 A törvénytervezet abból a hibás feltételezésből indul ki, hogy Magyarországon olyan szakmai kamarák működnek, amelyeknek rendező elve az azonos diploma. Ez a feltételezés az alábbiak szerint téves.

 Magyarországon a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kivételével, amelyek egy más rendezőelv szerint szerveződnek, nem szakmai (ez egy hibás zsargon) kamarák működnek, hanem hivatásrendi kamarák. A hivatásrendi kamara  szervező elve, nem az azonos diploma, iskolai végzettség, hanem az azonos típusú tevékenységi jogosítvány. A tevékenységi jogosítvány lényege, hogy a jogszabályban meghatározott adott tevékenységet csak az adott kamara tagjai végezhetik, vagyis egy professzionális tevékenységre vonatkozó homogén csoportképző ismérv alapján teszi kötelezővé a jogszabály a kamara létrejöttét. Példák: nem jogászkamara van, hanem az ügyvédi törvény által meghatározott tevékenységre jogosítottak Ügyvédi Kamarája. Ugyanígy van a közjegyzőknél is. A Szakértői Kamara csoportképző ismérve (itt a legkülönbözőbb szakmák jelennek meg egy kamarában) nem a  diploma, hanem az igazságügyi szakértői tevékenységre vonatkozó jogosultság. A Magyar Orvosi Kamara csoportképző ismérve nem az orvosi diploma, hanem a gyógyító tevékenységre való jogosultság. A pszichológus diploma sokféle tevékenységre jogosít, feltéve, ha valaki megszerzi a hozzá szükséges szakvizsgákat, azonban nem definiálható a közös diplomán túlmenően a kamarai feltételeknek megfelelő csoportképző ismérv. (A reklámmal foglalkozó pszichológus olyan távol áll a pszichoterapeuta klinikai szakpszichológustól, mint jogtanácsos a bírótól)

2.

 A többes kamarai tagság, mint lehetőség nem egy díjfizetési kérdés. A kettős fegyelmi felelősség olyan jogbizonytalanságot okoz, amely az erre kötelezettek alkotmányos alapjogait sérti, figyelemmel arra, hogy elvileg semmi sem zárja ki, hogy a két kamara velük szemben egymásnak ellentmondó követelményeket fogalmazzon meg. Ebben az esetben nem azt kell vizsgálni, hogy ez bekövetkezik-e, hanem csak annyit, hogy bekövetkezhet-e.

A gyógyító tevékenységre jogosított pszichológusoknak nemcsak lehetősége és kötelessége, hanem joga is, hogy az állami előírásokkal összhangban az Orvosi Kamara tagjai legyenek, figyelemmel arra, hogy a jogszabályok őket gyógyító tevékenységre jogosítja. Ezen személyek számára bármely további kamarai tagság előírása semmivel nem indokolható többletkötelezettséget jelent. A Pszichológus Kamarai tagság megtagadása a jelenlegi törvény tervezete szerint foglalkozásuktól való megfosztás következményével járna, ami valószínűsíthetően alkotmányellenes és vélhetően az uniós jogba is ütközik.

3.

A hivatásrendi kamara azért lehet olyan önszabályozó testület, amely állami szabályozási funkciókat is átvehet a szakma szabályainak tekintetében, mert homogén csoportot képez a tevékenységi jogosultság alapján. A pszichológus kamara ilyen jogosítványokat nyilván nem kaphat, figyelemmel arra, hogy egy olyan testület lenne, amelyben a három éves egyetemet végzett BA pszichológus és a pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus azonos jogokkal rendelkezne. Még a „demokrácia jegyében” sem állapíthat meg szakmai szabályokat a pszichoterapeuta klinikai szakpszichológusokra nézve.  Ezen túlmenően az sem képzelhető el, hogy az orvos és pszichológus pszichoterapeutákra vonatkozóan eltérő szabályok legyenek megállapítva. Összegzés: az önszabályozási jogkör megkapásának az előfeltétele a tevékenységi kör alapján képződő homogén csoport.

4.

Jelen formájában a nyilvántartásnak, mint közigazgatási típusú hatáskörnek a megállapítása tökéletesen fölösleges (öncél: tagság a tagságért), figyelemmel arra, hogy a klinikai szakpszichológusi illetve a pszichoterapeuta klinikai szakpszichológusi jogosítvány ma is az államilag szabályozott Működési Engedélytől függ, amelynek megfelelő nyilvántartása is van. Tehát a pszichológus kamarai nyilvántartás semmi mást nem igazolna, minthogy a kamara tagja a kamara tagja. Ha ez a nyilvántarás azt is tartalmazná, hogy neki Működési Engedélye van, ez a fölösleges bürokrácián kívül semmilyen többletinformációt nem tartalmazna.

5.

Végezetül arról, hogy alkalmas lehet-e egy kamara a kuruzslók és a szakmában más módon illegálisan tevékenykedők elleni fellépésre? Figyelemmel arra, hogy bármely kamara csak saját tagjaival szemben kaphat bármely jogkört, tévedés azt hinni, hogy egy kamara hatékonyan fel tud lépni a szakmám kívül lévő illegális tevékenységgel szemben. Ahhoz, hogy bármely szervezet az illegális tevékenységet a hatóságok felé jelezni tudja, nem szükséges kamarai státusz, illetőleg a kamarai státusz erre semmilyen többletjogosítványt nem biztosít. Az ezzel kapcsolatban felmerülő probléma viszont valós, komplex intézkedést igényel, azonban nem érdemes becsapni magunkat azzal, hogy erre a kamara a megoldás.

Megteendő intézkedések közül mindenképpen támogatandó az, hogy a pszichológus szakma együttműködve a pszichoterapeuta orvosokkal kezdeményezze a Büntető Törvénykönyv olyan irányú módosítását, hogy a kuruzslás törvényi tényállásába az „orvosi gyakorlat” kifejezés úgy kerüljön kiegészítésre, hogy egyértelműen kuruzslásnak minősüljön minden jogosultság nélkül végzett pszichoterápiás gyógyító tevékenység is.

Budapest, 2016. február 27.

Üdvözlettel:

Magyar Analitikus Pszichológiai Egyesület (MAPE) elnöksége